ติดต่อ


 ***ติดต่อช่วงเวลา 12.30 - 13.00 น. ระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2566
     ครูเกรียงไกร  ภูมิเรืองศรี          โทร 084-4713425  

    ครูภูมินทร์ภัทร์ จิณณรัตนากุล   โทร  095-6619424  

    ครูศรีวรรณเฉลิม ประทุมพงษ์    โทร 095-6535058      

 

****ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ